Výzkumná zpráva byla koncipována tak, aby bylo možné pracovat jen s jejími vybranými částmi. Zaujme-li vás tedy některý konkrétní bod (např. výpočet hodnoty, vypovídací hodnota údajů nebo jejich využití v managementu dobrovolnictví), můžete si přečíst pouze tuto část. Pro pochopení hlubšího kontextu či pro účely navazujícího výzkumu, je samozřejmě vhodné přečíst si celou zprávu. Text obsahuje celou řadu odkazů na další texty, které byly použity jako zdroje, a které jsou v práci citovány. Drtivá většina zdrojů je volně dostupná. Velká část odborných zdrojů je v anglickém jazyce, v textu se však nachází i celá řada textů v českém jazyce. Pro zájemce o danou problematiku tak text představuje do značné míry unikátní souhrn toho, co všechno je (a není) ekonomická hodnota dobrovolnictví.

Ve zprávě jsou představeny výsledky výzkumného šetření v terénu, zaměřené na to hodnotu dobrovolnictví v kontextu české praxe. Přestože se jedná spíše o úvodní sondu, než komplexní šetření, toto šetření do určité míry předurčilo volbu výzkumné metody pro použití v aplikaci. Potvrdila se tak domněnka o omezené dostupnosti vstupních dat o dobrovolnictví, kdy se jeví jako nepravděpodobné jít za hranici počtu dobrovolníků, dobrovolnických hodin, a jejich základního rozdělení. Zároveň se zde potvrdila určitá koexistence dvou hlavních metod výpočtu hodnoty dobrovolnictví, které v české praxi rezonují. Metoda obecné mzdy využívaná českým statistickým úřadem, a metoda mzda Specialisty doporučovaná Mezinárodní organizací práce, z jejichž principů vychází i metoda v aplikaci Dobrometr. Informace o tomto šetření tak mohou být inspirativní pro navazující výzkumná šetření, ať již ze strany veřejné správy nebo výzkumných organizací. 

Zpráva také obsahuje základní typy, jak využívat údaje o hodnotě dobrovolnictví z oblasti managementu dobrovolníků, PR a fundraisingu, motivace dobrovolníků, apod. Související subkapitola tak bude sloužit především zájemcům o to, jak prakticky pracovat s těmito údaji ve své praxi. Pro zájemce, které by měly zájem o hlubší zkoumání ekonomické hodnoty dobrovolnictví ve své praxi, uvádíme přehled bakalářských, diplomových a disertačních prací na související témata, včetně s informacemi o pracovištích, vedoucích a oponentech, kteří se na práci podíleli. Tímto způsobem může dojít k propojení organizací z praxe mající zájem o hlubší šetření s pracovištěmi a odborníky, kteří by potenciálně mohly vést závěrečné práce svých studentů zaměřené na organizace z praxe. 

Archiv
Poslední zprávy